Primeira Palestra para professores  

Colégio Coronel - Joanópolis

Instituto Kyokai Brasil - Arqueiria Kyokai